'.$description; ?>

Heading for Printing

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลินิกเคลื่อนที่สหสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562

21 มี.ค. 2562

คลินิกเคลื่อนที่สหสาขา ณ รพ.บุรีรัมย์

คลินิกเคลื่อนที่สหสาขาปี พ.ศ.2562

ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สำหรับโครงการคลินิกเคลื่อนที่สหสาขาเต็มรูปแบบของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อค้นหาผู้ที่มีความผิดปกติของใบหน้าและศีรษะทุกประเภทรายใหม่ในเขตอีสานใต้ และติดตามดูแลผู้ป่วยจากคลินิกเคลื่อนที่สหสาขาเมื่อปี 2561 โดยข้าราชการร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ช่วยเหลือนำพาผู้ป่วยและครอบครัวเข้าสู่การดูแลรักษาที่มีคุณภาพ ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ในวันพุธที่ 3 เมษายน และพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 คณะผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาจากศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ และจากโรงพยาบาลในพื้นที่จะได้ร่วมกันตรวจ วินิจฉัย และวางแผนให้ได้การรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย

คุณเกรซ มหาดำรงค์กุล ศิลปินนักแสดงที่ได้กรุณาสละเวลาเข้าร่วมงานแถลงข่าวคลินิกเคลื่อนที่สหสาขาเต็มรูปแบบของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
คุณเกรซ มหาดำรงค์กุล ฑูตประชาสัมพันธ์ เป็นศิลปินนักแสดงที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ อย่างต่อเนื่อง

กำหนดการ

งานแถลงข่าวโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ปี 2562 จังหวัดบุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
ณ ระเบียงรมณีย์ ชั้น 14 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
10.30 น. สื่อมวลชน ลงทะเบียน
11.00 น. พิธีกร ดีเจอ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล กล่าวต้อนรับ
รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์
รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดโครงการคลินิกเคลื่อนที่ และผลการดำเนินโครงการปี 2561 ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
กล่าวถึง ภารกิจของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ
11.10 น. วิดีทัศน์ประมวลโครงการ “คลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ปี 2561”
11.15 น. พิธีกร เข้าสู่ช่วงสนทนา
รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์
รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
สนทนาเรื่องการรักษาแบบสหสาขาวิชาชีพในโครงการคลินิกเคลื่อนที่ฯ
นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย
รองผู้อานวยการสานักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
สนทนาเรื่องการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ
ผู้ป่วยโรคงวงช้าง และครอบครัว
สนทนาเรื่องโอกาสที่ได้รับการรักษาจากศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ
คุณแอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ และศิลปินนักแสดง
สนทนาเรื่องโอกาสที่เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ
11.45 น. ถ่ายภาพหมู่
11.50 น. สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้บริหาร แพทย์ ศิลปิน นักแสดง ที่ Photo backdrop
จบงาน
สื่อมวลชน จอดรถที่สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เข้าประตูโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประตูที่ 1 ถ.พระราม 4
ประสานงานที่คุณณิชมล ตั้งศิริทรัพย์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4 โทรศัพท์ 099-258-0110
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
คุณแอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ ศิลปินนักแสดงที่ได้กรุณาสละเวลาเข้าร่วมงานแถลงข่าวคลินิกเคลื่อนที่สหสาขาเต็มรูปแบบของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
คุณแอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ ศิลปินนักแสดงที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ อย่างต่อเนื่อง
ดีเจอ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล กรุณาสละเวลาเข้าร่วมงานแถลงข่าวคลินิกเคลื่อนที่สหสาขาเต็มรูปแบบของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ดีเจอ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล กรุณาเข้าร่วมงานแถลงข่าวคลินิกเคลื่อนที่สหสาขาเต็มรูปแบบของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

งานปล่อยคาราวานรถโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ปี 2562 จังหวัดบุรีรัมย์

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
ณ บริเวณหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
8.30 น. ลงทะเบียน
9.00 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้บริหาร / แขกผู้มีเกียรติ / สื่อมวลชน
9.05 น. พิธีกรเชิญ
รศ. นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์
รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
กล่าวถึง ความพร้อมของทีมแพทย์ / ความพิเศษของขบวนคาราวานและโครงการต่อเนื่อง / การได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่าย
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
กล่าวถึง ในนามของตัวแทนสภากาชาดไทยที่ได้จัดโครงการคลินิกเคลื่อนที่ ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์สูงสุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
ตัดริบบิ้น
9.20 น. พิธีกรเชิญถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
9.30 น. ปล่อยขบวนคาราวานคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาออกเดินทางสู่จังหวัดบุรีรัมย์

วันปฏิบัติงานตามโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ปี 2562 จังหวัดบุรีรัมย์

ณ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วันพุธที่ 3 ถึงพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562
7.30 น. ผู้ป่วยและครอบครัวลงทะเบียน
8.30 น. ประชุมทีมผู้เชี่ยวชาญและจิตอาสาเพื่อเตรียมความพร้อม
9.00 น. ถ่ายภาพหมู่
9.15 - 10.00 น. เปิดให้บริการคลินิกเคลื่อนที่สหสาขา
การช่วยเหลือทางกาย
ศัลยแพทย์ตกแต่ง ประสาทศัลยแพทย์ กุมารแพทย์ แพทย์โสต ศอ นาสิก จักษุแพทย์ ทันตแพทย์จัดฟัน นักอรรถบำบัด และพยาบาล
การช่วยเหลือทางสังคม อาชีพและการศึกษา
นักสังคมสงเคราะห์
การดูแลด้านจิตใจ
นักจิตวิทยา
10.00 น. พิธีเปิด
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และ
รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับ
หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ กล่าวรายงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวเปิดงาน
ถ่ายภาพหมู่
10.20-11.00 น. แถลงข่าวโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ
10.20 - 12.00 น. เปิดให้บริการคลินิกเคลื่อนที่
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 - 16.00 น. ให้บริการคลินิกเคลื่อนที่สหสาขา
กิจกรรมสันทนาการ
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562
7.30 น. ผู้ป่วยและครอบครัวลงทะเบียน
8.00 - 12.00 น. เปิดให้บริการคลินิกเคลื่อนที่สหสาขา
การช่วยเหลือทางกาย
ศัลยแพทย์ตกแต่ง ประสาทศัลยแพทย์ กุมารแพทย์ แพทย์โสต ศอ นาสิก จักษุแพทย์ ทันตแพทย์จัดฟัน นักอรรถบำบัด และพยาบาล
การช่วยเหลือทางสังคม อาชีพและการศึกษา
นักสังคมสงเคราะห์
การดูแลด้านจิตใจ
นักจิตวิทยา
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 - 16.00 น. ให้บริการคลินิกเคลื่อนที่สหสาขา
กิจกรรมสันทนาการ

ข่าวทั้งหมด

23 พ.ค. 2567
โครงการเสริมสร้างความนับถือตนเองฯ ปี 2567

1 พ.ค. 2567
คุณฟ้าใส Miss Universe Thailand 2019

11 มี.ค. 2567
กลับมาอีกครั้ง.. สนุกสุขสันต์ วันพบปะ

13 ก.ย. 2566
โครงการหนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต ปี 2566

11 ส.ค. 2566
โครงการสร้างความนับถือตนเองฯ ปี 2566

1 ก.ค. 2566
โครงการเกษตรเติมฝัน 2566

21 เม.ย. 2566
งานเปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ประจำปี 2566

2 ก.พ. 2566
สนุกสุขสันต์วันพบปะ Happy Family day 2566 เชียงราย

2 ธ.ค. 2563
โครงการ Gift For Face

26 ส.ค. 2563
งานแถลงข่าวโครงการหนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต

25 มี.ค. 2563
การดูแลครอบครัวศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ในภาวะ COVID-19

31 ม.ค. 2563
กุมภานี้ พาน้องดูหนัง

8 พ.ย. 2562
คลินิกเคลื่อนที่สหสาขาจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562

6 พ.ย. 2562
คอนเสิรต์กมลา สุโกศล เพื่อศูนย์ฯ ครั้งที่ 11

20 ก.ค. 2562
สนุกสุขสันต์วันพบปะ 2562

21 มี.ค. 2562
คลินิกเคลื่อนที่สหสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562

11 มี.ค. 2562
รับมอบเงินบริจาคคอนเสิร์ตการกุศล กมลา สุโกศล

11 พ.ย. 2561
แถลงข่าวคอนเสิร์ตกมลา สุโกศล

25 มี.ค. 2561
คลินิกเคลื่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ณ รพ.บุรีรัมย์

8 ก.ย. 2560
หัวขบวนคอนเสิร์ตครั้งที่ 2

2 ส.ค. 2560
คอนเสิร์ตการกุศลประจำปีของกมลา สุโกศล ครั้งที่ 8 สำหรับศูนย์ฯ

6 พ.ค. 2560
หัวขบวนคอนเสิร์ต ตอน เสียงสู่ฟ้า

24 ก.ย. 2559
งานแถลงข่าวคอนเสิร์ตหัวขบวน

10 ส.ค. 2559
คอนเสิร์ตการกุศลประจำปีของกมลา สุโกศลและครอบครัว

24 เม.ย. 2559
คณะภริยาทูตร่วมแสดงแบบผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติราชินี 84 พรรษา ในงานจิบน้ำชายามบ่ายการกุศล

22 ธ.ค. 2558
สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5

6 ส.ค. 2558
รักแม่สุดหัวใจ "กำไลสื่อรัก" วันแม่

7 พ.ค. 2558
กิจกรรมวันตรวจเดือนพฤษภาคม 2558

14 เม.ย. 2558
กิจกรรมวันตรวจเดือนเมษายน 2558

16 ก.พ. 2558
แค่ใส่ก็ได้บุญ

18 ก.ย. 2557
คชา AF8 จัดงานวันเกิดปันความสุขให้น้องๆ

20 ส.ค. 2557
กิจกรรมวันตรวจโดย พุทธมหาเมตตา

1 ส.ค. 2557
โปโลช้างชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1 ก.ค. 2557
เกรท วรินทร ทำโฟโต้บุ๊คช่วยเหลือน้องๆ

6 มี.ค. 2557
สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 4

21 ม.ค. 2557
ดนตรี ศิลปะ เพื่อน้อง ครั้งที่ 2

20 ต.ค. 2556
คุณชายใจบุญทั้ง 5 แห่งวัง"จุฑาเทพ" เปิดตัว DVD Box Set

20 ก.ค. 2556
คุณกมลา สุโกศลนำทีมแถลงข่าวจัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ “New York, New York”

7 ก.ค. 2556
มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ส่งมอบห้องเด็กเล่นครั้งที่ 2

21 พ.ค. 2556
ทรูมูฟบริจาคเงิน

18 มี.ค. 2556
ดนตรี ศิลปะ เพื่อน้อง

20 ม.ค. 2556
นางเอกใจบุญ “ใหม่-ดาวิกา” พาแฟนคลับเยี่ยมน้องๆผู้ป่วย

22 มิ.ย. 2555
แฟชั่นโชว์การกุศล

1 มี.ค. 2555
คอนเสิร์ตคุณกมลา สุโกศล ครั้งที่ 4 สำหรับศูนย์ฯ

7 ก.พ. 2555
โรงเรียนนานาชาติเซนต์ สตีเฟ่นส์ บริจาคสมทบทุนศูนย์ฯ

1 เม.ย. 2554
โครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

12 พ.ย. 2553
คอนเสิร์ตกมลา สุโกศล ครั้งที่ 3 สำหรับศูนย์ฯ

8 พ.ย. 2553
สรุปวันงานพบปะครอบครัวฯ ครั้งที่ 3

24 พ.ค. 2553
เปิดบริการแล้ว หลังเหตุการณ์การเมืองสงบ

28 เม.ย. 2553
งดบริการชั่วคราวเนื่องจากการชุมนุมเสื้อแดง

21 เม.ย. 2553
ยังเปิดให้บริการปกติ

26 ต.ค. 2552
คอนเสิรต์กมลา สุโกศล ครั้งที่ 2 สำหรับศูนย์ฯ

28 ก.ย. 2552
ย้ายคลินิกผู้ป่วยนอก

2 ธ.ค. 2551
วอนช่วยหนูน้อยป่วยโรคงวงช้าง

1 พ.ย. 2551
ยินดีต้อนรับนพ.สุไลมาน

31 ต.ค. 2551
หอผู้ป่วย สก 14 เปิดแล้ว

3 ต.ค. 2551
ปิดหอผู้ป่วยเพื่อปรับปรุง

26 ส.ค. 2551
ขอเอาใจช่วยคุณสุบิน

30 ก.ค. 2551
โครงการ 80 พรรษา คนไข้ครบจำนวน

21 เม.ย. 2551
Movie for Charity

29 มี.ค. 2551
งานวันพบปะครอบครัวฯ ครั้งที่ 2

28 ก.พ. 2551
ผ่าตัดเนื้องอกในปากสำเร็จ

18 ก.พ. 2551
เนื้องอกขนาดใหญ่ในปากเด็ก

17 ม.ค. 2551
ปัญหาเกี่ยวกับกำหนดการผ่าตัด

28 พ.ย. 2550
UNee บริจาคเงิน

19 ต.ค. 2550
Concert 25 ปี กมลา สุโกศล

4 ม.ค. 2550
ผ่าตัดฟรี 80 ราย เพื่อในหลวงฯ

2 มิ.ย. 2549
งานวันพบปะครอบครัวฯ ครั้งที่ 1

7 ก.พ. 2549
คลินิกสหสาขาวิชาชีพ